• Over CEGO
 • Ervaringsgericht Onderwijs
 • Team

Het Centrum voor Ervarings Gericht Onderwijs

De afkorting 'CEGO' staat voor het Centrum voor Ervarings Gericht Onderwijs en omvat drie verschillende units. Het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs van de KU Leuven, het opleidingscentrum CEGO Vorming & Consult en tot slot CEGO Publishers .

Onderzoek & Ontwikkeling

Het CEGO concept werd ontwikkeld in het universitair 'Onderzoekscentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs'.

Zoek je informatie over lopende onderzoeksprojecten?

Bezoek de KU Leuven website

Vorming & Consult

Wij bieden vormingen aan voor het basisonderwijs (kleuter + lager) en de kinderopvang.

Het volledige vormingsaanbod kan je terugvinden op onze website.

Inschrijvingen

Publicaties

Vanaf heden kunnen onze publicaties besteld worden bij LannooCampus of per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk hier de publicaties
 

 

 

Welbevinden en betrokkenheid van kinderen & lerenden

Het Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) wil het beste halen uit kinderen / lerenden. Dit doet het door te focussen op de kwaliteit van het proces van het leren: op het welbevinden en op de betrokkenheid van de lerenden. Het focussen op welbevinden en betrokkenheid blijkt een waardevolle bril te bieden om beter greep te krijgen op processen van leren en ontwikkelen. Het EGO wil op die manier bijdragen tot:

 • een gezonde emotionele ontwikkeling
 • fundamenteel leren (deep level learning)
 • ontwikkeling in de breedte
 • meer verbondenheid


Doelen van het Ervaringsgericht Onderwijs

De kern bij de ervaringsgerichte aanpak is erop gericht om kinderen/lerenden te brengen tot hoge vormen van betrokkenheid en welbevinden. Dit gebeurt vanuit een basishouding van ervaringsgerichtheid: de leerkracht richt zich naar de ervaringen (betrokkenheid en welbevinden) van de lerenden om te zien of de aangeboden context een vruchtbare bodem is voor ontwikkeling en leren. Werkvormen en didactische materialen kunnen helpen om de betrokkenheid te verhogen, maar zijn enkel hulpmiddelen.


Concreet vertaalt zich dat in volgende ambities:

Samen onderwijs vorm geven

 • waar het leren boeiend (betrokkenheid) en aangenaam (welbevinden) is;
 • waar kinderen/jongeren en leraren zich aan de grens van hun kunnen bewegen en voortdurend op zoek zijn naar het verleggen van die grenzen, naar nieuwe uitdagingen;
 • waarin iedereen ( in het bijzonder de kwetsbaarste in onze maatschappij, de kansarmen, de Gok-) zich maximaal kan ontwikkelen en worden wie hij of zij is;
 • waar respectvol en duurzaam omgaan met mekaar en met de omgeving elke dag wordt waargemaakt (verbondenheid).

 

We streven naar onderwijs

 • waar verbeeldingskracht, creativiteit en exploratiedrang centraal staan in alle activiteiten;
 • waar duurzaam ontwikkelen en leren in de diepte (deep level learning) concreet vorm krijgt;
 • waar men kan leren uit fouten en groeien naar eigen tempo;
 • waar zelfsturing én sociale competenties de meeste aandacht krijgt;
 • waar kinderen/jongeren worden bekeken vanuit hun sterktes en talenten;
 • waar kinderen/jongeren en leraren blijven groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Concepten:



 • Proces

  Om te weten of onderwijs / vormig van goede kwaliteit is, kijkt het E.G.O. niet op de eerste plaats naar de aanpak of naar de leereffecten. Het E.G.O. kijkt op de eerste plaats naar de kwaliteit van het proces:
  - Hoe zijn kinderen / lerenden aan de slag?
  - Zie je dat lerenden zich oké voelen, dat ze er zin in hebben en dat ze er stralend bijlopen? (welbevinden)
  - Zie je dat ze intens bezig zijn, dat ze beginnen mee te denken en dat ze zelf stappen zetten om tot oplossingen te komen? (betrokkenheid)

  Als je zo welbevinden en betrokkenheid ziet dan weten we dat de lerenden volop in ontwikkeling zijn. 'Welbevinden' en 'betrokkenheid' belichten iets dat zich afspeelt in kinderen / lerenden terwijl ze zich in onderwijsleersituaties bevinden.

 • Welbevinden

  Kinderen / lerenden die zich in een toestand van welbevinden verkeren, voelen zich op en top.
  - De hoofdtoon van hun bestaan is genieten.
  - Ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen.
  - Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust.
  - Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt.
  - Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.

  Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel, weerbaarheid. Het fundament evenwel is het in voeling zijn met zichzelf, het contact hebben met de eigen ervaringsstroom, 'volfunctioneren'. Welbevinden is daarmee de aanwijzing bij uitstek van een gezonde emotionele ontwikkeling.

 • Betrokkenheid

  Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen / lerenden zich bevinden wanneer ze op een intense manier met iets bezig zijn. We merken het aan hun hoge concentratie, een opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn. Hun handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit. Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft en stellen zich open op. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. De enorme voldoening die ze daarbij ervaren vloeit voort uit de bevrediging van hun exploratiedrang: het genieten van greep krijgen op de werkelijkheid. Betrokkenheid komt alleen voor in het smalle gebied tussen 'al kunnen' en 'nog niet kunnen'. Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden. Betrokkenheid is met al die kenmerken samen dé conditie bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.

 • Waardevolle bril

  Het focussen op welbevinden en betrokkenheid blijkt waardevol te zijn voor elke situatie waarin men tot ontwikkeling van mensen wil bijdragen! Of het nu in de thuisomgeving is of daarbuiten. Of het nu om baby's en peuters gaat of om volwassenen die een opleiding volgen. "Welbevinden" en "betrokkenheid" zijn aanwijzers voor kwaliteit die ook niet aan bepaalde inhouden gebonden zijn. Men kan ze bijgevolg in een bijna eindeloze variatie van situaties gebruiken.

  Deze twee criteria zijn bovendien tijdens de uitvoering zelf van het (pedagogisch-didactisch) handelen in te schatten. Daardoor kan men snel bijsturen, op korte termijn succesvolle ingrepen doen en ondertussen de eigen deskundigheid vergroten. Met "welbevinden" en "betrokkenheid" beschikken we over twee krachtige indicatoren die op klasniveau, op schoolniveau en op het niveau van een regio of land heel sprekend aangeven wat de kwaliteit van het onderwijs is. Heel veel informatie dus in heel weinig samengebald!

 • Gezonde emotionele ontwikkeling

  Het E.G.O. wil kinderen / lerenden ondersteunen bij het verwerken van 'moeilijke' ervaringen. Het gaat om het beter leren aanvaarden, uitdrukken en plaatsen van gevoelens die een hindernis vormen in hun groeiproces.

  We willen kinderen / lerenden helpen:
  - om hun ware behoeften beter te doorleven
  - om meer greep te krijgen op hun situatie
  - om gedragsalternatieven uit te proberen die meer succesvol zijn
  - en om een meer bevredigende relatie met hun omgeving aan te gaan


  De kern ervan vinden we terug in de volgende elementen:
  - uitstraling, waarneembaar in gelaatsexpressie, als aanwijzing voor vitaliteit en het vrij stromen van energie;
  - zelfvertrouwen, vrij zijn van irrationele angsten, zich niet door anderen laten bepalen,
  - zelfrespect, een positief zelfwaardegevoel;
  - veerkracht om pijnlijke ervaringen goed te boven te komen;
  - goed in mekaar zitten, zichzelf goed voelen, in contact zijn met zichzelf;
  - innerlijke rust;
  - authenticiteit, in zijn 'uniek-zijn' naar buiten komend;
  - zich met de omgeving, de gemeenschap en het levensgeheel verbonden voelen.

 • Fundamenteel leren

  We spreken van fundamenteel leren wanneer mensen niet alleen nieuwe elementen in hun repertorium hebben opgenomen (bijv. een nieuw gedicht hebben geleerd), maar bovendien tot een andere wijze van functioneren zijn gekomen. Hun greep op de wereld is ruimer geworden (meer aspecten) en fijner (meer gedifferentieerd). Fundamenteel leren verandert de persoon: hij structureert de wereld anders, differentieert meer. Hij heeft een andere kijk en visie. Hij heeft een andere aanpak, een andere reactie op wat er zich afspeelt.

  Fundamenteel leren is ontwikkeling. En dat kan alleen door betrokken activiteit tot stand worden gebracht. Oog hebben voor fundamenteel leren betekent in de eerste plaats beseffen dat de prestaties in specifieke leertaken niet op zich staan, maar doorheen onderliggende structuren of schemata met andere prestaties zijn verbonden.
  - Als kleuters kopvoeters tekenen in plaats van welgeschapen mensfiguren;
  - als leerlingen er niet in slagen om de kuststeden op een maquette op een juiste afstand van elkaar te plaatsen;
  - als leerlingen worstelen met de brug over de tien;
  - als studenten de Piagetiaanse theorie niet kunnen assimileren,

  dan zijn dat feiten die ons laten vermoeden dat zij in tientallen andere situaties waarin dezelfde onderliggende vaardigheden en inzichten een rol spelen, zullen falen. Het E.G.O. is pas tevreden als deze onderliggende basisschemata tot ontwikkeling komen.

 • Ontwikkeling in de breedte

  Het E.G.O. wil ontwikkeling in de breedte ondersteunen. Maar... hoe doe je dat?

  Stap 1
  - Zorg voor een rijke en uitdagende leeromgeving.
  - Hou in het oog of alle belangrijke ontwikkelingsdomeinen in de leeromgeving vertegenwoordigd zijn.
  - Stel jezelf explorerend op en ontwikkel een fijne neus voor wat kinderen / lerenden boeit.

  Stap 2
  - Ga zorgvuldig na hoe kinderen / lerenden met die leeromgeving omgaan.
  - Benut de kansen die je ziet om activiteiten tot ingrijpende ervaringen te laten uitgroeien.
  - Reik nieuwe materialen en activiteiten aan, afgestemd op de sporen die je ziet verschijnen.
  - Geef open impulsen, stel denkstimulerende vragen en geef informatie die de werkelijkheid op een krachtige wijze aanwezig stelt.
  - Ondersteun het initiatief van de kinderen / lerenden en geef ze de nodige ruimte om ondernemend te zijn.

  Stap 3
  Ga na welke kinderen / lerenden onvoldoende van de leeromgeving 'profiteren' door geregeld het welbevinden en de betrokkenheid te screenen. Breng bij die kinderen / lerenden in kaart op welke belangrijke ontwikkelingsgebieden ze niet met betrokkenheid aan de slag gaan. Doe gerichte interventies voor individuele kinderen / lerenden met als doel de betrokkenheid in alle belangrijke ontwikkelingsgebieden te herstellen:
  - een gericht materiaal- en / of activiteitenaanbod,
  - gepast doseren van het initiatief,
  - het afstemmen van de leerkrachtstijl op de behoeften van dát kind

 • Verbondenheid

  Verbondenheid is het sleutelwoord als we het hebben over 'ervaringsgerichte waardeopvoeding'. Anders dan bij specifieke gerichte acties, worden hier de dieperliggende wortels van respectloos gedrag aangepakt. Verbondenheid wordt zo de noemer, het fundament van waaruit waardevol gedrag wordt bepaald.

  Het concept 'verbondenheid' ontstond uit de vaststelling dat - wanneer een dader een slachtoffer of een omgeving kwaad berokkent - er steeds sprake is van het ontbreken of verbreken van een band. Dit geldt ook bij 'kleinere' vormen van respectloos gedrag (pesten, agressiviteit, brutaliteit ...) of bij maatschappelijke of culturele vormen van respectloos gedrag (racisme, oorlog, uitbuiting van de natuur of van de 'derde wereld').

  Verbondenheid (of 're-ligie', in de letterlijke betekenis van 'opnieuw verbinden') is het fundamentele antwoord op 'de-linquentie' (letterlijk: te vertalen als het ontbreken van een link of band).

  Verbondenheid laat zich inschrijven in 5 omgevingscirkels of dimensies:
  - de band met zichzelf;
  - de band met de ander(en);
  - de band met de voorwerpen / materialen;
  - de band met de groep, samenleving, cultu(u)r(en);
  - de band met het levensgeheel, de natuur(lijke) kringloop.

 • Ervaringsgerichtheid

  E.G.O. is maar mogelijk naarmate zich een basishouding ontwikkelt: de ervaringsgerichtheid. Gerichtheid op de 'ervaring' is het fundament. 'Ervaring' betekent hier niét de gedurende jaren opgestapelde kennis die we bedoelen als we van iemand zeggen: "Die heeft heel wat ervaring op dat gebied." Ervaring heeft hier betrekking op wat zich in iemand afspeelt op het ogenblik dat hij met iets of iemand in contact is, wanneer hij zich in een bepaalde situatie bevindt. Dit geheel van lichamelijk gevoelde betekenissen is wat we hier met 'ervaring' bedoelen.

  We spreken van een stroom van ervaringen omdat er voortdurend verschuivingen optreden. De gedachten, emoties, wensen, enz. zijn steeds in beweging. Ervaringsgerichtheid is de houding waarbij men via ervaringsreconstructie in contact wil komen met de ervaringsstroom van van kinderen / lerenden én met de eigen ervaringsstroom.

 • Ervaringsreconstructie

  De ervaringsgerichte aanpak staat of valt met het vermogen om via iemands uitdrukking, woorden en gebaren zijn ervaring als het ware te reconstrueren. Ervaringsreconstructie betekent heropbouwen, weder-samenstellen. Men vormt zich een beeld van wat zich innerlijk in de andere afspeelt, wat hij/zij vanbinnen doormaakt. Men probeert door te dringen tot de diepere betekenis van zijn/haar gedrag.

  Men stelt zich vragen als:
  - wat wil de andere zeggen, uitdrukken;
  - wat is zijn/haar beleving van de situatie;
  - wat is zijn/haar perceptie van de omgeving,
  - welke betekenissen kent hij/zij eraan toe;
  - wat betekent het gedrag voor het kind zelf;
  - waarom gedraagt hij/zij zich zo;
  - wat zijn de motieven voor zijn/haar gedrag?

  Als je die beleving van de andere in je 'draagt', kun je op zoek gaan naar interventies die de ervaringswijze van deze persoon het sterkst kunnen raken.

 • 1

#WijzijnCego

Ferre Laevers

Ferre Laevers

Grondlegger & directeur ECEGO

Ludo Heylen

Directeur Cego Vorming en Consult
 

Cego Onderwijs

 

Greet Herssens

Onderwijscoach

Griet De Bruyckere

Onderwijscoach & Onderzoeker

Ivan Van Gucht

Onderwijscoach & Beleidsmedewerker

Marieke Holvoet

Onderwijscoach

Nele Van Oosten

Onderwijscoach
 

Suze Roelofs-Emonds

Onderwijscoach
 

Cego Kinderopvang


Elisabeth Van Mol

Pedagogisch begeleider

Laura Eeckeleers

Pedagogisch begeleider

Thaila Stoffelen

Pedagogisch begeleider & Vormingsmedewerker

Véronique Steen

Pedagogisch begeleider
 

Cego Onderzoek & Ontwikkeling


Bart Declercq

Onderzoeker 

Mieke Daems

Onderzoeker 

Thaline Stas

Onderzoeker 
 
Ferre Laevers

Ferre Laevers

Grondlegger & directeur ECEGO
 

(Prof. dr) Ferre Laevers is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Als grondlegger en directeur van het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) heeft hij het innovatieproject EGO in de voorbije 40 jaar doen uitgroeien tot een invloedrijke wetenschappelijk instelling in de educatieve sector - van de kinderopvang tot de ouderenzorg. Dankzij tientallen projecten bestrijkt het EGO een waaier van invalshoeken gaande van geavanceerde werkvormen, leerkrachtstijl, klasklimaat, de preventie van sociaal-emotionele problemen, de bevordering van ondernemingszin en technologie, competentie- en talentgericht onderwijs, verbondenheid als kern van morele opvoeding... tot integrale kwaliteitszorgsystemen.

In 1991 richtte Ferre Laevers samen met collega's uit Worcester University (C. Pascal en T. Bertram) de European Early Childhood Education Research Association (EECERA) op, waarvan hij in 2005 voor een termijn van drie jaar het presidentschap waarnam. Onder zijn impuls en dankzij talrijke keynotes en conferenties en diverse internationale projecten is 'Experiential Education' (vooral in het domein van het jonge kind) in vele landen een begrip, van de UK tot Australië en Japan.

Ludo Heylen

Ludo Heylen

Directeur Cego Vorming en Consult
 

Ludo Heylen is sinds 1999 bij het CEGO-team. Voordien was hij werkzaam in de lerarenopleiding en was er initiatiefnemer om de opleiding grondig te herdenken vanuit sterk activerende methodieken binnen een modulaire werking. Het is hier dat hij erg veel praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid opdeed rond activerende werkvormen en competentiegericht evalueren. Deze kennis heeft hij nadien verder kunnen verdiepen in nationale en internationale projecten. En dit op verschillende niveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs.

Hij is ook internationaal actief en heeft als consultant onderwijsprojecten ondersteund in Nicaragua, Suriname, Ecuador, Vietnam, Cuba, Zuid-Afrika en de Nederlandse Antillen. Hij onderhoudt een goede band met het NIVOZ en het expertisecentrum E.G.O. in Nederland. Hij schrijft en geeft lezingen over thema's zoals 'De school van de Toekomst', 'Competentie-ontwikkelend evalueren', 'De leerkracht maakt het verschil', 'Kansarmoede en onderwijs'. Gelijke onderwijskansen is daarbij een topic die -ook na de sluiting van het steunpunt GOK - zeer sterk zijn engagement bepaalt.

Sinds een aantal jaren is Ludo directeur van Cego Vorming en Consult en stuurt het vormingscentrum aan. Tegelijkertijd blijft hij betrokken als wetenschappelijke medewerker bij diverse projecten van KULeuven. Hij is ook LOP-voorzitter basisonderwijs Aarschot.

Marta Klejman

Marta Klejman

Management Assistant
 

Marta is sinds enkele jaren bij CEGO actief als management assistant. Zij staat prof. dr. Ferre Laevers bij in de dagelijkse leiding van het centrum. Dit omvat het administratief en financieel beheer van projecten, de opvolging van de personeelsformatie en contracten, de logistieke ondersteuning en de organisatie van studiedagen.

Ivan Van Gucht

Ivan Van Gucht

Onderwijscoach
 

Ivan is leerkracht lager onderwijs van opleiding. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht en ook als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde de voorbije jaren, vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.

Ivan maakte van betrokkenheidsaudits en de daaraan gekoppelde coaching zijn expertise. Hij is ook auteur van "Zorgideeën","Rekenkalender", CEGOpracticum Motiverend onderwijs (binnenklasdifferentiatie, talenten en breed evalueren) en CEGOpracticum Participerend onderwijs(leerlingparticipatie, werken met en vanuit de werkelijkheid). Hij zit in de redactie van het EE-magazine (nu inspirerendonderwijs.be ). Hij werkte mee aan de inspiratiekalender en het congresboek.

Als beleidsmedewerker ondersteunt hij de directie in het verder uitzetten van de missie en visie van het centrum en organiseert hij CEGO-events zoals D-day, SOM-day en andere CEGO-events.

Els Menu

Els Menu

Onderwijskundige
 

Els is onderwijskundige en werkt sinds 2011 als vormingsmedewerker bij CEGO. Ze is hierbij voornamelijk actief binnen kinderdagverblijven en kleuterscholen. Gedurende 17 jaar heeft ze zich als kleuteronderwijzeres in Hoeilaart verdiept in het ervaringsgericht werken met peuters en kleuters.

Joost Maes

Joost Maes

Onderwijscoach
 

Joost ging in 2000 als leerkracht aan de slag in Langdorp. In 2011 maakte hij halftijds de overstap naar CEGO. De combinatie van een eigen klaspraktijk en het geven van vormingen was een boeiende kruisbestuiving. Maar een keuze drong zich op, waardoor hij vanaf 2012 fulltime aan de slag ging voor het centrum. Joost werkt zéér praktijkgericht. Waarbij de wetenschappelijke onderbouwing en de ervaringsgerichte visie altijd de praktijk ondersteunt. Een vorming is voor hem pas geslaagd, als de leerkrachten de dag nadien er echt mee aan de slag kunnen én dit effectief ook doen. Via langer lopende trajecten worden leerkrachten dan op maat gecoacht. Elke leerkracht wordt benaderd vanuit zijn of haar specifieke sterktes om te groeien en te professionaliseren. Een methodiek die aanslaat en scholen doet kantelen naar meer motiverend onderwijs. Hij werkt samen met CEGO-partnerscholen, waar klasbezoeken worden georganiseerd. En waar hij in de toekomst méér en méér zijn focus op wil leggen. De combinatie van mensen inspireren, coachen én het tonen van goede praktijkvoorbeelden op de klasvloer, zorgt ervoor dat leerkrachten zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Samen met zijn collega’s wordt deze expertise op regelmatige basis gepubliceerd in de CEGO-practica. Een inspirerende reeks met motiverend onderwijs als motor.

Griet De Bruyckere

Griet De Bruyckere

Onderwijscoach
 

Griet is pedagoge en werkt sinds 1999 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Ze was er actief binnen projecten zorgverbreding en gelijke onderwijskansen. De thema's preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden en socio-emotionele problemen kregen daarbij vooral haar aandacht.

Met de vormings- en ontwikkelopdrachten binnen het project Kind & Gezin ontwikkelde ze heel wat expertise rond de beleving van het jonge kind. Ze werkte mee aan zowel ZiKo als het ZiKo-Vo.

Als vormingsmedewerker is ze vooral actief binnen het kleuteronderwijs.

 
Mariet Vrancken

Mariet Vrancken

Onderwijscoach
 

Sinds 2016 versterkt Mariet het CEGO-team. Vanuit haar jarenlange expertise als leerkracht, beleidsmedewerker en directeur kent ze het secundair onderwijs zeer goed en brengt ze met enthousiasme het ervaringsgericht werken binnen in de onderwijswereld. Ook in de privésector deed ze heel wat ervaring op. Eerst in het buitenland als consultant in de financiële sector, later ook in België in arbeidsorganisatie en teamontwikkeling.

Als exponentieel denker gaat Mariet steeds op zoek naar wat werkt in onderwijs: pedagogische inzichten én oplossingen vanuit organisatiestructuur en disruptieve innovaties in allerhande sectoren om zo ook ons onderwijs beter te maken. Meer welbevinden, meer betrokkenheid én meer motivatie van leerlingen én leerkrachten, van werknemers én leidinggevenden.

 

Daisy Boonen is leerkracht en onderwijskundig pedagoge. Zij heeft tijdens haar opleiding een half jaar stage gelopen in Cego en is goed thuis in het talentenverhaal. Ze geeft vormingen op het niveau kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Charlotte Van Cleynenbreugel

Charlotte Van Cleynenbreugel

 
 

Charlotte is leerkracht lager onderwijs en Master in de Educatieve Studies. Sinds 2009 werkt zij als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Na projecten zoals VTBpro onderzoek en Dorp-Op-School werkt ze in het basisonderwijs mee aan het project ‘Elk kind goed in zijn vel’. In de sector van de kinderopvang heeft Charlotte o.a. mee onderzoek verricht naar de pedagogische kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang (MeMoQ) en werkt ze mee aan de ondersteuning van deze sector via ’t OpZet en het opzetten van lerende netwerken. Daarnaast ondersteunt ze Vlaamse en Nederlandse woonzorgcentra in het werken aan kwaliteit vanuit het welbevinden en de betrokkenheid van hun bewoners.

Thaline Stas

Thaline Stas

Onderzoeker
 

Thaline is onderwijspedagoge en werkt sinds 2013 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Na haar masterproef omtrent wetenschap en techniek aan het centrum, ontwikkelde ze haar expertise verder in het project Dorp-Op-School. Thaline streeft ernaar een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Het onderwijsveld vormt dan ook de focus van de onderzoeksprojecten waaraan zij participeert. Het Procrustes-project vormde haar eerste kennismaking met het secundair onderwijs. Het project ‘Elk kind goed in zijn vel’ maakt leraren bewust van het belang van welbevinden, betrokkenheid en zelfvertrouwen, ter preventie van emotionele problemen. In het project ‘Limburg STEM’t af’ ondersteunt Thaline leraren om de STEM-vakken te integreren in het secundair onderwijs.

Ilse Aerden

Ilse Aerden

 Onderzoeker
 

Ilse is orthopedagoge en maakt sinds 1998 deel uit van het CEGO-team. Ze startte vooral als vormingswerker in het kader van het project 'Wetenschappelijke Ondersteuning Zorgverbreding' en later 'Gelijke Onderwijskansen'. De zorg om kinderen die het moeilijker hebben of die minder kansen krijgen, vormt de rode draad van zowel haar vormings- als haar ontwikkelingswerk. In verschillende projecten verkende ze met leerkrachten kleuter- en lager onderwijs de brede beeldvorming rond deze kinderen en zocht samen naar interventies op maat. Ze verdiepte zich in socio-emotionele problemen en werkte mee aan de ontwikkeling van het 'Procesgericht Kindvolgsysteem'.

Daarnaast begeleidt ze sinds 2010 ook het postgraduaat 'Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool' aan de UCLL.

Mieke Daems

Mieke Daems

Onderzoeker 
 

Mieke is onderwijspedagoge en werkt sinds 2002 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Ze begon met onderzoek over sociale competentie, zelfsturing en ondernemingszin en kwaliteit in de buitenschoolse opvang in scholen. Ze werkte mee aan diverse publicaties en vormingen binnen onderwijs. Sinds 2004 trekt ze mee aan de kar van het werkdomein kinderopvang binnen CEGO, waar vooral kwaliteitszorg en professionalisering belangrijke onderzoeksthema’s zijn. Zo werkte ze aan de ontwikkeling en verspreiding van ZiKo, ZiKo-Vo en BIBO en materialen en tools voor de gezinsopvang. Recentelijk maakte zij deel uit van de onderzoeksgroep die het MeMoQ-project uitvoerde. Naast het opvolgen van beleidsthema’s en vormingswerk, geeft ze mee vorm aan ’t OpZet binnen de ondersteuningsstructuur voor de zelfstandige kinderopvang.

Bart Declercq

Bart Declercq

Onderzoeker 
 

Bart is pedagoog en werkt sinds 2002 als wetenschappelijk medewerker bij CEGO. Hij is actief in het domein van het jonge kind (0-5 jaar) zowel in Vlaanderen als internationaal. De voorbije vijftien jaar heeft hij bijgedragen aan systematische kwaliteitszorg in de kinderopvang via vorming, onderzoek, ondersteuning en ontwikkel-opdrachten. Hij is medeauteur van kwaliteitsinstrumenten zoals ZIKO, Ziko-Vo, MijnPortret, het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument en diverse trainings-DVD’s en maakt deel uit van de onderzoeksgroep die het MeMoQ-project uitgevoerd heeft.

Marieke Holvoet

Marieke Holvoet

Onderwijscoach 
 

Marieke werkt sinds 2014 als vormingsmedewerker bij Cego. Ze kon als kleuterleidster 13 jaar ervaring opdoen binnen een ervaringsgerichte Freinetschool. Zo ging ze steeds dieper op zoek naar wat ervaringsgericht werken met kleuters in de praktijk betekent. Ze ziet ervaringsgericht werken als een zoektocht van steeds opnieuw aftoetsen en bijsturen in functie van de ontwikkeling van het kind. Een dynamische wisselwerking die voor voldoening zorgt bij zowel kleuter als leerkracht.

Veerle De Winter

Veerle De Winter

Onderzoeker 
 

Veerle studeerde in 2007 af als orthopedagoge. Als onderzoeker aan CEGO gaat haar aandacht vooral uit naar onderzoeksprojecten omtrent wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Hierdoor krijgt ze volop de kans om haar interesse in leer- en ontwikkelingsprocessen te combineren met haar passie voor wetenschappen, en dit zowel in de Vlaamse als Nederlandse onderwijscontext.

Inge Laenen

Inge Laenen

Vormingsmedewerker & Pedagogisch begeleider 
 

Inge studeerde in 1998 af als kleuterleidster. Ze is niet alleen erg geboeid door de kleuterperiode maar bovenal door de periode vooraf. Wat voor haar primeert is het zien van jonge kinderen die zich goed voelen en gefascineerd bezig zijn met de wereld rondom hen. Ook de rol die volwassenen daarin kunnen spelen is een dagelijkse zoektocht en uitdaging. Sinds 2011 heeft Inge zich binnen CEGO verdiept in de kinderopvang. Momenteel is ze onder andere actief betrokken bij het project ’t OpZet, die de kwaliteitszorg binnen de kinderopvang ondersteunt.

Jan Van de Wiele

Jan Van de Wiele

Onderwijscoach 
 

Jan is kleuteronderwijzer en pedagoog van opleiding. Tot 2002 werkte hij aan de lerarenopleiding te Hasselt waar hij studenten coachte naar een ervaringsgerichte klaspraktijk. Sinds 2003 is hij aan de slag in de lerarenopleiding te Antwerpen waar hij actief is als stagebegeleider en coach van klasmentoren. Doorheen de jaren heeft hij expertise opgebouwd in het voeren van ervaringsgerichte reflectiegesprekken, het verhogen van de spelkwaliteit in hoeken, het inspelen op interesses in de klaspraktijk en het ontwerpen van een programma op maat van kinderen. Als vormingsmedewerker aan het CEGO wil hij vooral leerkrachten in het basisonderwijs inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf en kinderen te halen.

Greet Herssens

Greet Herssens

Onderwijscoach
 

Greet Herssens studeerde af als leerkracht lager onderwijs. Ze verloor haar hart aan de kinderen in het buitengewoon onderwijs en werkte 15 jaar lang vooral met kinderen met leerproblemen en –stoornissen. vanuit die problematiek werd ze dagelijks geconfronteerd met het belang van differentiatie én het belang van inspelen op de talenten van ieder kind. Als vormingsmedewerker van CEGO wil ze, vanuit deze praktijkervaring, leerkrachten meenemen in haar overtuiging.

Elisabeth Van Mol

Elisabeth Van Mol

Pedagogisch begeleider
 

Elisabeth Van Mol studeerde af als pedagogisch coach aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar studies ontdekte ze haar liefde voor jonge kinderen en bewondering voor mensen die zich elke dag inzetten voor kinderen. Ze wilt graag professionals ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling evenals hen bijstaan met hun pedagogische vragen. Als pedagogisch- en taalondersteuner krijgt ze nu de kans om dit te verwezenlijken. Daar haalt ze voldoening uit!

Tessa Sleeckx

Tessa Sleeckx

Pedagogisch begeleider
 

Tessa studeerde in 2017 af als pedagogisch ondersteuner. Ze raakte tijdens haar studie Pedagogie van het jonge kind verwonderd over de kracht van jonge kinderen en de manier waarop ze zich uitdrukken. Tijdens verschillende stages werd duidelijk dat ondersteunen vanuit de sterktes van een team echt iets voor haar is. Op enthousiaste wijze wil zij als pedagogisch- en taalondersteuner een bijdrage leveren aan kwaliteitsvolle kinderopvang waar alle ouders, kinderen en teamleden zich thuis voelen.

Laura Eeckeleers

Laura Eeckeleers

Pedagogisch begeleider
 

Laura Eeckeleers werkt sinds augustus 2014 bij CEGO als Pedagogisch en Taalondersteuner voor de zelfstandige kinderopvang. Haar passie voor kinderen zorgde er voor dat ze na een bijna driejarige opleiding Vroedkunde een andere weg insloeg en de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Erasmushogeschool Brussel volgde. Tijdens haar opleiding kwam ze door meerdere stages in contact met de kinderopvang en kon ze proeven van de sector. Haar ervaringen leerden dat het een heel boeiende sector is waar iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk een krachtige omgeving creëren waar kinderen zich goed voelen en geboeid bezig kunnen zijn zodat er voor ieder kind groeikansen ontstaan. Als Pedagogisch en Taalondersteuner voor de zelfstandige gezins-en groepsopvang heeft ze dan ook het doel om met volle overtuiging mee te werken aan kwalitatieve kinderopvang in Vlaanderen.

Thaila Stoffelen

Thaila Stoffelen

Pedagogisch begeleider & Vormingsmedewerker
 

Thaila is kinderverzorgster en pedagogisch coach van opleiding. Sinds 2014 is ze aan de slag bij Cego als pedagogisch en taalondersteuner. Daarnaast geeft ze vorming en coaching in IBO’s en kinderdagverblijven.

Véronique Steen

Véronique Steen

Pedagogisch begeleider
 

Veronique is in 1983 afgestudeerd als maatschappelijk werker, richting sociaal-cultureel werk. Na omzwervingen langs vooral administratieve jobs en 4 kinderen later gaat ze in 1999 aan de slag als leidinggevende in een kinderdagverblijf. Gedurende 15 jaar bouwt ze ervaring op in de kinderopvang en groeit haar passie voor het krachtige jonge kind. In augustus 2014 kiest ze voor een nieuwe uitdaging als pedagogisch ondersteuner bij Cego. Samen met een gedreven sector wil ze in dialoog werken aan nog betere kinderopvang.

Suze Roelofs-Emonds

Suze Roelofs-Emonds

EGO Nederland
 

Suze Roelofs-Emonds heeft haar hart verloren aan het onderwijs. Ze heeft 20 jaar ervaring, als leerkracht, in het procesgericht begeleiden van kinderen in het basisonderwijs. Geïnspireerd door het ErvaringsGericht Onderwijs en puttend uit alle inzichten die een kindgerichte insteek hebben, is zij in staat (school)teams, leraren, MT’s, pedagogsisch medewerkers en ouders te begeleiden in het luisteren naar hun hart voor kinderen, dat te conceptualiseren met het hoofd en tot slot de vertaalslag te maken naar het handelen. Welbevinden en betrokkenheid doen altijd mee, net als een rijke leer/leefomgeving en natuurlijk ben je zelf voortdurend aan zet. Want een mooiere wereld begint bij jezelf!

Samen met haar zus Ellen Emonds (Tweemonds) zijn zij aanspreekpunt voor EGO Nederland.

Jolien Vanderlinden

Jolien Vanderlinden

Onderwijscoach
 

In 2014 werd Jolien Vanderlinden betoverd door de CEGO-microbe Het werd het startschot om haar klas verantwoord op zijn kop te zetten. Jolien vond het fantastisch om te ervaren hoe het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen én leerkracht steeg! Het ‘mee in de pas lopen’ werd vervangen door zelfbewust zijn, creativiteit en ademruimte. Sinds januari 2017 staat Jolien met één been op de klasvloer en met één been in het CEGO-werkveld. Jolien wil samen met leerkrachten op weg gaan om stil te staan bij wat hen vleugels gaf als kind en wat hen vleugels geeft als leerkracht. Vanuit een ervaringsgerichte aanpak neemt ze scholen mee op pad om ideeën uit te wisselen, materialen vorm te geven, om tot inzichten te komen, om stoom af te laten en… om als gelukkige leerkracht met een rugzak vol energie terug naar school te gaan!

Angelique Schoffelen

Angelique Schoffelen

Onderwijscoach
 

Sinds 2000 werkt Angelique Schoffelen met veel enthousiasme als leerkracht in een basisschool te Eisden-dorp. Al die jaren heeft zij zich ten volle ingezet om de ontplooiingskansen van elk kind zoveel mogelijk te stimuleren. Het ervaringsgericht werken optimaliseerde haar vernieuwende werkwijze nog meer. De vele vormingen die ze volgde bij Cego maken dat ze er na zoveel jaar nog steeds met veel passie staat. Dit wil ze graag met jullie delen. Met praktijkgerichte voorbeelden en op een interactieve wijze dompelt Angelique jullie graag onder in het boeidende CEGO-bad.

Sarah Currinckx

Sarah Currinckx

Management Assistant
 

Sarah Currinckx werkt al enkele jaren als beleidsmedewerker aan personeelsbeleid, communicatie & marketing en het vlot reilen en zeilen van de organisatie. Sinds 2017 is ze hét aanspreekpunt bij Cego voor het ontwikkelen en uitbouwen van MOOCs. Daarnaast is ze nog steeds verantwoordelijk voor administratieve en logistieke ondersteuning.

 

Nele Van Oosten

Nele Van Oosten

Onderwijscoach
 

Nele Van Oosten sprong als psychologe 13 jaar geleden met beide voeten in het onderwijsveld. Kijken en luisteren naar kinderen en jongeren is altijd de leidraad gebleven, in het buitengewoon onderwijs, in het basisonderwijs en als pedagogisch begeleider. Met mensen op pad mogen gaan betekent voor haar verbinden, verleiden en vooral vertrouwen. Haar lijfspreuk: “Wanneer je een schip wil bouwen, begin dan niet met hout te slepen, plannen te maken en taken te verdelen maar leer hen verlangen naar de eindeloze zee.” (Antoine de Saint-Exupery). Ze breekt graag een lans voor autonomie en verbondenheid, maar net zo goed voor (buiten)spelen!

Tinneke Boonen

Tinneke Boonen

Projectcoördinator
 

Tinneke is onderwijspedagoge en leraar kleuteronderwijs. In 2013 doctoreerde ze op een proefschrift over onderwijseffectiviteit in het Vlaamse basisonderwijs. Na een uitstap naar het hoger onderwijs en een scholengroep keerde ze in 2017 terug naar de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan KU Leuven. Ze keerde terug naar datgene waar ze begin jaren 2000 als kleuterleidster was opgeleid: het ervaringsgericht werken.

Bij CEGO is Tinneke actief als projectcoördinator. Zij staat samen met prof. dr. Ferre Laevers in voor de dagelijkse leiding van het centrum en de coördinatie van lopende onderzoeken en projecten.

Klanten login