Algemene voorwaarden

INSCHRIJVINGEN

Art. 1. Inschrijvingen gebeuren uitsluitend online via vorming.cego.be.
Art. 2. Bij individuele inschrijving ontvangt u binnen 24u (1) een bevestigingsmail en (2) een mail met de digitale factuur. Digitale facturen kunnen eveneens gedownload worden via de klantenlogin.
Art. 3. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus krijgt u een uitnodiging van de lesgever met de praktische gegevens.
Art. 4. Tijdens de inschrijvingsprocedure kan u een bestelbonreferentie opgeven, indien u hiervan een vermelding wenst op de factuur. Indien u een bestelbonreferentie op de factuur wenst, nadat deze reeds is opgesteld, moet u ten laatste twee weken na inschrijving de bestelbon (met vermelding van de naam van de deelnemer(s) én de volledige naam en plaats van de vorming) bezorgen aan CEGO.
Art. 5. Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname. Voor Webinars worden geen attesten uitgereikt.
Art. 6. Bij alle correspondentie is steeds de naam van de deelnemer(s), de volledige naam en plaats van de vorming vereist. Zoniet zal uw aanvraag niet behandeld worden.

ANNULATIEVOORWAARDEN (voor individuele en teamgerichte vormingen)

Art. 7. Annulaties (individuele en teamgerichte vorming) moeten steeds schriftelijk of per e-mail via info@cego.be gemeld worden aan het secretariaat.
Art. 8. Bij annulatie (individuele en teamgerichte vorming) minder dan twee weken voor de aanvang van de vorming is het volledige bedrag verschuldigd.
Art. 9. Bij annulatie (individuele vorming) van uw deelname minder dan één maand voor de nascholingsdatum wordt 30 EUR annulatiekosten aangerekend. U mag zich wel laten vervangen door een collega zonder dat deze kosten meegerekend worden. Eventuele vervangingen moeten steeds schriftelijk of per mail via info@cego.be gemeld worden aan het secretariaat.
Art. 10. CEGO kan annuleren bij onvoldoende deelnemers (individuele vorming). Reeds betaalde facturen worden dan teruggestort.
Art. 11. In geval van overmacht (individuele en teamgerichte vormingen), verwittigt CEGO alle deelnemers en stelt een vervangdag voor.
Art. 12. Indien de teamgerichte vorming door coronamaatregelen niet kan doorgaan, bieden we de vorming online aan. Eventueel wordt een nieuw tijdstip afgesproken.

MOOCS & WEBINARS

Art. 13. Inschrijvingen op een MOOC of een Webinar kunnen op geen enkele wijze geannuleerd worden.
Art. 14. Inloggegevens zijn persoonlijk. Bij misbruik van de verkregen link zullen extra kosten verhaald worden op de misbruiker.
Art. 15. Wie zich onrechtmatig inschrijft, zal nadien aangemaand worden tot betaling. Onder geen enkel geding zal ingegaan worden op de vraag tot annulatie of schrapping.
Art. 16. Enkel de ingeschreven afwezige deelnemers, hebben recht op de link om de Webinar nadien te bekijken. De link zal maximaal 3 dagen ter beschikking zijn. Het Webinarsysteem zal de link nadien automatisch sturen naar de ingeschreven afwezige deelnemers. Onder geen enkel geding kunnen de andere deelnemers aanspraak maken op de link.
Art. 17. Voor Webinars en Moocs worden geen deelname-attesten uitgereikt.

VERVOERSKOSTEN (ENKEL VAN TOEPASSING OP TEAMGERICHTE VORMINGEN)

Art. 18. De vervoerskosten voor de teamgerichte vormingen zijn ingedeeld in 7 zones. Elke zone krijgt een forfaitair bedrag. Deze zones worden berekend vanaf de woonplaats van de lesgever tot de school (berekend met Google Maps). In elke regio beschikken we over een lesgever.

  • zone 1 = afstand lesgever tot school 0 tot 50 km = 40 euro
  • zone 2 = afstand lesgever tot school 51 tot 75 km = 55 euro
  • zone 3 = afstand lesgever tot school 76 tot 100 km = 75 euro
  • zone 4 = afstand lesgever tot school meer dan 100 km = 100 euro
  • zone 5 = afstand lesgever tot school 126 tot 150 km = 120 euro
  • zone 6 = afstand lesgever tot school 151 tot 175 km = 130 euro
  • zone 7 = afstand lesgever tot school 176 tot 200 km = 150 euro

PRIVACY

Art. 19. Uw adresgegevens worden door CEGO vzw in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze komende activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en correctie van deze door CEGO vzw bewaarde informatie.

AUTEURSRECHTEN

Art. 20. Alle materialen die u ontvangt van CEGO vzw zijn auteursrechtelijk beschermd. Gelieve steeds aan bronvermelding te doen wanneer u materialen gebruikt die door CEGO vzw, haar medewerkers en haar partners werden ontwikkeld. U doet dat door telkens “CEGO” te vermelden of het logo weer te geven bij presentaties, op documenten, etc of wanneer u de pers te woord staat bij de werking van uw school waarvoor u beroep deed/doet op CEGO.